Czas teraźniejszy (présent)

Czas teraźniejszy w języku francuskim wyraża:

1. czynność która jest w trakcie realizacji
Il téléphone en ce moment. (Telefonuje w tej chwili.)

2. czynność która jest aktualna w danym momencie
J'habite au centre de Varsovie. (Mieszkam w centrum Warszawy.)

3. przyzwyczajanie (présent de l'habitude)
Le matin il lit son journal. (Rano czyta swoją gazetę)

4. prawdę ogólną
La terre tourne autour du soleil. (Ziemia krąży wokół słońca)

5. wydarzenie w najbliższej przyszłości, które jest już zaplanowane.
Demain, je reste toute la journée au lit! (Jutro zostaje cały dzień w łóżku!)

6. rozkaz wyrażony w 2 osobie
Vous voulez enfin vous taire (Uspokójcie się wreszcie)

7. związek z przeszłością
Je parle français depuis mon séjour en France (Mówię po francusku od mojego pobytu we Francji)

8. wydarzenia historyczne we wszelkiego rodzaju biografiach, słownikach, encyklopediach
L'astronome Copernic rejette la croyance ancienne soutenue par l'Église, selon laquelle l'univers tournerait autour de la Terre. (Astronom Kopernik odrzuca dawną teorię podtrzymywaną przez Kościół, według której Wszechświat miałby krążyć wokół Ziemi)

9. wydarzenia przeszłe którym chcemy nadać intensywność
Il marche attentivement, la porte s'ouvre doucement... (Idzie ostrożnie, drzwi otwierają się delikatnie...)

Trzy grupy czasowników w czasie teraźniejszym (présent)

W języku francuskim w czasie teraźniejszym wyróżniamy trzy grupy czasowników, które wyróżniają się przede wszystkim końcówką bezokolicznika pierwszej osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego i participe présent

1. I grupa czasowników zawiera czasowniki zakończone na -er w bezokoliczniku oraz zakończone -e w 1 osobie liczby pojedynczej: aimer, j'aime
2. II grupa czasowników zakończonych na -ir w bezokoliczniku, -is w 1 osobie liczby pojedynczej oraz participe présent zakończony -issant: finir, je finis, finissant
3. III grupa zawiera wszystkie inne czasowniki:
-czasownik aller
-czasowniki zakończone na -ir oraz participe présent -ant: partir, partant
-czasowniki zakończone w bezokoliczniku na -oir lub -re

Odmiana czasowników w czasie teraźniejszym (présent)

1. Pierwsza grupa czasowników w czasie teraźniejszym

Czasowniki zakończone w bezokoliczniku na -er:
habiter, aimer, adorer, étudier, jouer, danser....

Odmiana czasowników pierwszej grupy w czasie teraźniejszym trybu oznajmującego jest bardzo prosta. Od bezokolicznika czasownika odejmujemy końcówkę -ER, następnie do tematu wstawiamy odpowiednie końcówki.


Odmiana ta jest pokazana na przykładzie czasownika jouer:

-ER JOUER - grać
je -E je joue ja gram
tu -ES tu joues ty grasz
il -E il joue on gra
elle -E elle joue ona gra

nous

-ONS

nous jouons

my gramy
vous -EZ vous jouez wy gracie
ils -ENT ils jouent oni grają
elles -ENT elles jouent one grają


Uwaga:
Ze względu na wymowę pojawiają się pewne zmiany pisowni w niektórych odmianach czasowników tej grupy - np.: placer (nous plaçons) , lever (elle lève), céder (je cède), jeter (tu jettes), se noyer (ils se noient)...

• Tak jest na przykład w przypadku czasowników, które kończą się na -ger, takie jak changer, manger, partager, itp. W tych czasownikach po -g musi wystąpić -e aby we wszystkich osobach -g wymawiało się jako [ż]
nager (nous nageons)
manger (nous mangeons)
partager (nous partageons)

• Podobnie w przypadku czasowników zakończonych na -cer. takich jak commencer, placer, lancer, itp. W tych czasownikach dla zachowania wymowy -c przed - a, -o, lub -u zamienia się na -ç
placer (nous plaçons)
commencer (nous commençons)

• W przypadku czasowników takich jak répéter, espérer,préférer, itp. -é zmienia się na -è przed e niemym
répeter (je répète)

• W czasownikach typu se lever e przechodzi na è przed e niemym
lever (elle lève)

• Czasowniki takie jak appeler i jeter przed e niemym podwajają spółgłoskę l lub t
jeter (tu jettes)

• W czasownikach takich jak se noyer, payer, essayer, itp. przed e niemym, y zamienia się na i.
se noyer (ils se noient)

2. Druga grupa czasowników w czasie teraźniejszym (présent)

Do drugiej grupy czasowników francuskich zaliczamy czasowniki zakończone w bezokoliczniku na -ir

Czasowniki drugiej grupy są regularne. Od bezokolicznika czasownika odejmujemy końcówkę -IR, następnie do tematu wstawiamy odpowiednie końcówki.

Odmiana ta jest pokazana na przykładzie czasownika finir:

-IR FINIR - kończyć
je -IS je finis ja kończę
tu -IS tu finis ty kończysz
il -IT il finit on kończy
elle -IT elle finit ona kończy

nous

-ISSONS

nous finissons

my kończymy
vous -ISSEZ vous finissez wy kończycie
ils -ISSENT ils finissent oni kończą
elles -ISSENT elles finissent one kończą

3. Trzecia grupa czasowników w czasie teraźniejszym (présent)

Należą wszystkie pozostałe czasowniki. Jest to grupa obejmująca ok. 350 czasowników.
W odróżnieniu od dwóch pierwszych grup, grupa trzecia jest grupą zawierającą olbrzymią ilość nieregularności oraz wyjątków.
Na przykład:

czasownik aller

aller (iść, jechać)
je vais
tu vas
il va
elle va

nous

allons
vous allez
ils vont
elles vontCzasowniki zakończone na -ir oraz participe présent -ant:
sortir, sortant odmieniają się wg poniższego wzoru:

-IR SORTIR - wychodzić
je -S je sors ja wychodzę
tu -S tu sors ty wychodzisz
il -T il sort on wychodzi
elle -T elle sort ona wychodzi

nous

-ONS

nous sortons

my wychodzimy
vous -EZ vous sortez wy wychodzicie
ils -ENT ils sortent oni wychodzą
elles -ENT elles sortent one wychodzą


przykłady :sentir, partir, mentir, dormir, servir, écrire, cuire, lire, battre, mettre...


• Czasowniki zakończone na -IR które odmieniają się podobnie jak czasowniki zakończone na -ER

Na przykład Cueillir (trzeci typ czasowników zakończonych na -IR).

-IR CUEILLIR
je -E je cueille ja
tu -ES tu cueilles ty
il -E il cueille on
elle -E elle cueille ona

nous

-ONS

nous cueillons

my
vous -EZ vous cueillez wy
ils -ENT ils cueillent oni
elles -ENT elles cueillent one


przykłady: couvrir, découvrir, ouvrir, offrir, souffrir, accueillir, recueillir, assaillir, tressaillir...


• Czasowniki zakończone na -OIR za wyjątkiem voir.

-OIR APERCEVOIR
je -OIS je m'aperçois ja
tu -OIS tu t'aperçois ty
il -OIT il s'aperçoit on
elle -OIT elle s'aperçoit ona

nous

-EVONS

nous apercevons

my
vous -EVEZ vous apercevez wy
ils -OIVENT ils s'aperçoivent oni
elles -OIVENT elles s'aperçoivent one


Wg tego wzoru odmienia się 5 czasowników:
apercevoir, recevoir, percevoir, concevoir, décevoir.


• Czasowniki zakończone na -ENDRE, jak TENDRE, które zachowują spółgłoskę we wszystkich formach

-RE TENDRE
je -S je tends ja
tu -S tu tends ty
il -D il tend on
elle -D elle tend ona

nous

-ONS

nous tendons

my
vous -EZ vous tendez wy
ils -ENT ils tendent oni
elles -ENT elles tendent one


przykłady : rendre, défendre, pendre, prendre, vendre, fondre, répondre, perdre, mordre, tordre,
oraz czasowniki złożone z tych czasownków.


WOS :: Historia :: Francuski :: Niemiecki :: Gramatyka niemiecka :: Kurs Niemieckiego :: Wiedza o Społeczeństwie :: Kurs Francuskiego
Gramatyka francuska :: Kurs z WOS :: Repetytorium WOS :: Repetytorium języka niemieckiego :: Repetytorium z historii :: WOS CD

 
© EduGlob ul.Okulickiego 8/8 03-984 Warszawa