Język francuski arrow Gramatyka arrow Prépositions - Przyimki w języku francuskim

Przyimki - (Prépositions)

Przyimek jest nieodmienn± i niesamodzieln± czę¶ci± mowy, dopiero w poł±czeniu z innym wyrazem tworzy cało¶ć znaczeniow± .

Wprowadza zależno¶ć, która istnieje między dwoma elementami.

W przeciwieństwie do języka polskiego rzeczowniki francuskie nie zmieniaj± formy w wyniku deklinacji.

Przyimki spełniaj± więc funkcję polskich końcówek dopełniacza, celownika, narzędnika i miejscownika.

Przykładowo:

• Dopełniacz może być wyrażony za pomoc± przyimka de

C'est le livre de Pierre. (To jest ksi±żka Piotra)

• Celownik może być wyrażony za pomoc± przyimka à

Je donne ce livre à Pierre. (Daję tę ksi±żkę Piotrowi)

• Narzędnik może być wyrażony za pomoc± przyimka avec

Je discute avec Pierre. (Dyskutuję z Piotrem)

Przeczytaj artykuły o przyimkach w języku francuskim:

Występowanie przyimków
Klasyfikacja przyimków
Najczę¶ciej używane przyimki w języku francuskim i ich funkcje
© EduGlob ul.Okulickiego 8/8 03-984 Warszawa