Język francuski arrow Gramatyka arrow Article - Rodzajnik

Rodzajniki w języku francuskim

W języku francuskim rzeczowniki s± poprzedzone rodzajnikami. Rodzajniki nie posiadaj± swoich odpowiedników w języku polskim i często w tłumaczeniach na język polski s± pomijane.

Rodzajnik występuje przed rzeczownikiem i uzgadnia się z nim w liczbie i rodzaju.

W języku francuskim wyróżnia się :

- rodzajniki okre¶lone (articles définis)
le, la, les

- rodzajniki nieokre¶lone (articles indéfinis)
un, une, des

- rodzajniki cz±stkowe (articles partitifs)
du, de la, des

oraz tzw. rodzajnik zerowy czyli brak rodzajnika przed rzeczownikiem (absence d'article).

W tym dziale omówimy również formy ¶ci±gnięte rodzajników (formes contractées).

Rodzajniki w języku francuskim:

L'article défini - Rodzajnik okre¶lony
Article indefini - Rodzajnik nieokre¶lony
L'article partitif - Rodzajnik cz±stkowy
Formes contractées - Formy rodzajnika ¶ci±gniętego
Absence d'article - Brak rodzajnika - Rodzajnik zerowy
Rodzajnik po przeczeniu
© EduGlob ul.Okulickiego 8/8 03-984 Warszawa