Język francuski arrow Gramatyka arrow Voix passive - Strona bierna czasownika arrow Strona bierna czasownika w języku francuskim (voix passive)

Strona bierna czasownika w języku francuskim (voix passive)

• Strona czynna określa, że to podmiot jest wykonawcą czynności.
Przykład: Pierre envoie une lettre. (Piotr wysyła list)

Zdanie w stronie czynnej zaczyna się od podmiotu logicznego.

Podmiot logiczny (wykonawca lub sprawca czynności) + czasownik + dopełnienie bliższe (odbiorca, obiekt czynności)


• Strona bierna określa, że podmiot jest celem czynności, wykonywanej przez coś/kogoś innego.

La lettre est envoyée par Pierre. (List jest wysłany przez Piotra)

Podmiot gramatyczny (obiekt, odbiorca czynności) + czasownik + wykonawca czynności

Aby móc utworzyć stronę bierną musimy mieć do czynienia z czasownikiem przechodnim (verbe transitif). Czasownik przechodni to taki po którym występuje dopełnienie bliższe (obiekt czynności)
Czasowniki, które nie tworzą strony biernej to czasowniki nieprzechodnie.

Tworzenie strony biernej:

Odmieniony czasownik posiłkowy "être" + participe passé (który uzgadniamy z tematem).

Czasy i tryby strony biernej:

Strona bierna występuje we wszystkich czasach i trybach jak strona czynna (indicatif présent, imparfait, passé composé, subjonctif, conditionnel...)

Elle fut envahie de crainte quand elle entendit les pas dans l'escalier.
J’aimerais que les enfants soient accompagnés à l‘école par ma mère.


Odmiana czasownika Retrouver (odnaleźć) w stronie biernej

Présent

Je suis retrouvé(e)
Tu es retrouvé(e)
Il/elle est retrouvé(e)
Nous sommes retrouvé(e)s
Vous êtes retrouvé(e)(s)
Ils/Elles sont retrouvé(e)s


Passé composé

J'ai été retrouvé(e)
Tu as été retrouvé(e)
Il/elle a été retrouvé(e)
Nous avons été retrouvé(e)s
Vous avez été retrouvé(e)(s)
Ils/Elles ont été retrouvé(e)s
Imparfait

J'étais retrouvé(e)
Tu étais retrouvé(e)
Il/elle était retrouvé(e)
Nous étions retrouvé(e)s
Vous étiez retrouvé(e)(s)
Ils/Elles étaient retrouvé(e)s


Plus-que-parfait

J'avais été retrouvé(e)
Tu avais été retrouvé(e)
Il/elle avait été retrouvé(e)
Nous avions été retrouvé(e)s
Vous aviez été retrouvé(e)(s)
Ils/Elles avaient retrouvé(e)s


Futur simple

Je serai retrouvé(e)
Tu seras retrouvé(e)
Il/elle sera retrouvé(e)
Nous serons retrouvé(e)s
Vous serez retrouvé(e)(s)
Ils/Elles seront retrouvé(e)s


• Podmiotem logicznym nie może być zaimek osobowy, W tym przypadku lepiej użyć następującej konstrukcji:

C’est moi qui ai écrit ce livre. (To ja napisałem tę książkę)
zamiast " Ce livre a été écrit par moi ".


• Gdy natomiast podmiotem logicznym jest zaimek « On », w stronie biernej nie będzie wykonawcy czynności:

On construit ce bâtiment rapidement. (Szybko buduje się ten budynek)
Ce bâtiment est construit rapidement. (Ten budynek jest szybko budowany)

Użycie przyimków w stronie biernej:

• W większości przypadków używamy przyimka « par »

Le malade a été examiné par des spécialistes. (Chory został zbadany przez specjalistów)

• W przypadku czasowników wyrażających uczucia używamy przyimka « de »

Il était respecté de tous ses employés. (Był szanowany przez wszystkich swoich pracowników)
Elle était aimée de tous. (Była przez wszystkich kochana)

• W przypadku opisów gdzie obiekt czynności nie jest rzeczownikiem żywotnym używamy przyimka « de »
La chambre est garnie de fleurs. (Pokój jest przybrany kwiatami)

• W przypadku czasowników użytych w znaczeniu przenośnym używamy przyimka « de »

Mon succès l'a surpris.
(Mój sukces go zaskoczył) znaczenie przenośne

Strona bierna :
Il a été surpris de mon succès.
(Był zaskoczony moim sukcesem)


Natomiast w przypadku czasowników użytych w znaczeniu dosłownym używamy przyimka « par »
La police a surpris le voleur.
(Policja przyłapała złodzieja) ( znaczenie dosłowne )

Strona bierna:
Le voleur été surpris par la police.
(Złodziej został przyłapany przez policję)

Użycie strony biernej:

• Strona bierna jest używana w mediach do przekazywania informacji ponieważ pozwala na zachowanie neutralności.

Le Premier ministre slovaque a invité son homologue vietnamien à effectuer une visite officielle en Slovaquie. L'invitation a été acceptée.


• Strona bierna służy do podkreślenia wydarzenia, bez wskazywania podmiotu (który może być zbiorowy lub nieznany).

Ce château a été construit au 14ème siècle. (Ten zamek został zbudowany w 14-tym wieku)


• Zdania wykrzyknikowe oraz pytające:

Les étudiants étudient-ils l'histoire de ce pays ?
L'histoire de ce pays est-elle étudiée par les étudiants ?


• Zdania przeczące

Les étudiants n'étudient pas l'histoire de ce pays ?
L'histoire de ce pays n'est pas étudiée par les étudiants ?


WOS :: Historia :: Francuski :: Niemiecki :: Gramatyka niemiecka :: Kurs Niemieckiego :: Wiedza o Społeczeństwie :: Kurs Francuskiego
Gramatyka francuska :: Kurs z WOS :: Repetytorium WOS :: Repetytorium języka niemieckiego :: Repetytorium z historii :: WOS CD

 
© EduGlob ul.Okulickiego 8/8 03-984 Warszawa