Język francuski arrow Gramatyka arrow Zdania pytające w języku francuskim arrow Zdania pytające w języku francuskim

Zdania pytające w języku francuskim

I. Typ zdań pytających odnoszących się do całego zdania, wymagających odpowiedzi tak (oui) lub nie (non):

Pytanie przez intonację:

Ten rodzaj pytania występuje tylko w języku potocznym. Tego typu zdania zachowują szyk zdania oznajmującego (podmiot + orzeczenie).

Nous allons au cinéma?
(Idziemy do kina?)

Vous faites du sport?
(Uprawiacie sport?)

Ton frère prépare le dîner?
(Twój brat przeygotowuje kolację?)

Pytanie przez inwersję

Przestawienie orzeczenia i zaimka osobowego w funkcji podmiotu. Zaimek osobowy oddzielamy od orzeczenia myślnikiem.

Est-il déjà arrivé?
(Przyjechał już?)

Est-elle partie en France?
(Wyjechała do Francji?)

Między czasownikiem zakończonym na -e i zaimkiem osobowym il, elle lub on wstawiamy « t » dla ułatwienia wymowy.

Ton père va-t-il rester?
(Twój ojciec zostanie?)

Va-t-elle rester?
(Ona zostanie?)

Pytanie za pomocą wyrażenia est-ce que


Est-ce qu'elle est arrivée en France?
(Czy przyjechała do Francji?)

Est-ce qu'elle aime la musique?
(Czy ona lubi muzykę?)

Est-ce que ta copine va rester?
(Czy twoja przyjaciółka zostanie?)

Est-ce que les élèves aiment le français?
(Czy uczniowie lubią francuski?)

II. Typ zdań pytających wymagających szczegółowej odpowiedzi:

Zaimki pytające:

1. Les pronoms interrogatifs invariables

a. Pytanie o podmiot:

o przedmiot

Qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui fait ce bruit ? (Co robi ten hałas?)

o osobę

Qui est-ce qui
Qui est-ce qui frappe à la porte ? (Kt puka do drzwi?)

Qui
Qui veut aller au cinéma avec nous? (Kto chce iść do kina z nami?)

b. Pytanie o dopełnienie bliższe

o osobę

Qui est-ce que
Qui est-ce que tu entends parler ? (Kogo słyszysz?)
Qui est-ce que Pierre écoute ? (Kogo Pierre słucha?)

Qui
Qui écoutes-tu ? (Kogo słuchasz?)
Qui Pierre écoute-t-il ? (Kogo Pierre słucha?)

o przedmiot

Qu'est-ce que
Qu'est-ce que tu veux ? (Czego chcesz?)
Qu'est-ce que Pierre a fait aujourd'hui ? (Co Pierre zrobił dzisiaj?)

Que
Que veux-tu ? (Czego chcesz?)
Que veut cette personne ? (Co chce ta osoba?)

c. Pytanie o dopełnienie dalsze

o osobę

À qui est-ce que
À qui est-ce que tu donnes ce cadeau ? (Komu dajesz ten prezent?)

De qui est-ce que
De qui est-ce que tu parles ? (O kim mówisz?)

À qui
À qui parles-tu ? (Do kogo mówisz?)

De qui
De qui parle-t-il ? (O kim on mówi?)

o przedmiot

À quoi est-ce que
À quoi est-ce que tu penses ? (O czym myślisz?)

De quoi est-ce que

De quoi est-ce que Jean rêve? (O czym Jean marzy?)

À quoi
À quoi penses-tu? (O czym myślisz?)

De quoi
De quoi Jean rêve-t-il ? (O czym Jean marzy?)

2. Les pronoms interrogatifs variables

(wybór między wieloma przedmiotami lub osobami)

Lequel rodzaj męski, liczba pojedyncza
Laquelle rodzaj żeński, liczba pojedyncza
Lesquels rodzaj męski, liczba mnoga
Lesquelles rodzaj żeński, liczba mnoga

Gdy pytamy o podmiot

Lequel
Laquelle
Lesquels
Lesquelles

Lequel des deux est-il venu?
(Który z dwóch przyszedł?)

Regarde ces robes. Laquelle veux-tu acheter?
(Patrz na te sukienki. Którą chcesz kupić?)

Gdy pytamy o dopełnienie bliższe

Lequel
Laquelle
Lesquels
Lesquelles

Lequel des deux as-tu choisi?
(Który z dwóch wybrałeś?)

Il y a beaucoup de monuments dans cette ville. Lesquels avez-vous visités?
(Jest dużo zabytków w tym mieście. Które zwiedziliście?)

Il y avait beaucoup de questions. Lesquelles vous ont paru difficiles?
(Było dużo pytań. Które wydały się wam trudne?)

Pytamy o dopełnienie dalsze

Auquel
À laquelle
Auxquels
Auxquelle

Auquel des deux as-tu parlé ? (Do którego z dwóch mówiłeś?)

Duquel
De laquelle
Desquels
Desquelles

Vous avez beaucoup d'amis, desquels parlez-vous le plus?
(Ma Pan dużo przyjaciół, o których najwięcej Pan mówi?)

Okolicznik (Complément circonstanciel)

Préposition + lequel
Préposition + laquelle
Préposition + lesquels
Préposition + lesquelles

Chez lequel des deux es-tu allé ? (U którego z dwóch byłeś?)

3. Zaimek przymiotny pytający (adjectifs interrogatifs)

(występujące przed rzeczownikiem)

Quel rodzaj męski, liczba pojedyncza
Quelle rodzaj żeński, liczba pojedyncza
Quels rodzaj męski, liczba mnoga
Quelles rodzaj żeński, liczba mnoga

Quelle heure est-il? (Która jest godzina?)
Quels livres avez-vous choisi? (Które książki wybraliście?)
Quelles lunettes dois-je porter? (Jakie okulary muszę nosić)
Quels sont vos auteurs préférés? (Jacy są wasi ulubieni aktorzy?)

4. Przysłówki pytające

Quand (Kiedy)

Quand viendras-tu ? (Kiedy przyjedziesz?)
Quand Anne viendra-t-elle ? (Kiedy Anna przyjedzie?)
Quand est-ce que Pierre viendra ? (Kiedy Piotr przyjedzie?)

Où (Gdzie)

Où habites-tu? (Gdzie mieszkasz?)
Où est Pierre? (Gdzie jest Pierre?)
Où Pierre est-il? (Gdzie jest Pierre?)
Où est-ce que Pierre est? (Gdzie jest Pierre?)

Comment (jak)

Comment t'appelles-tu? (Jak się nazywasz?)
Comment s'appelle ton ami? (Jak się nazywa twój przyjaciel?)
Comment ton ami s'appelle-t-il? (Jak się nazywa twój przyjaciel?)
Comment est-ce que s'appelle ton ami? (Jak się nazywa twój przyjaciel?)

Pourquoi (dlaczego)

Pourquoi sors-tu? (Dlaczego wychodzisz?)
Pourquoi Anne reste-t-elle? (Dlaczego Anne zostaje?)
Pourquoi est-ce que Rose sort ? (Dlaczego Rose zostaje?)

Combien (Ile)

Combien ça coûte? (Ile to kosztuje?)
Combien coûte-t-elle? (Ile ona kosztuje?)
Combien est-ce que ça coûte ? (Ile to kosztuje?)

III. Typ zdań pytających odnoszących się do całego zdania, wymagających odpowiedzi tak (oui) lub nie (non), gdzie czasownik główny jest w formie przeczącej:


Vous n'avez pas encore fini? (Jeszcze nie skończyliście?)

Gdy chcemy odpowiedzieć twierdząco “tak, to prawda” odpowiadamy “non”

Tu n‘as pas oublié ton passeport? (Nie zapomniałeś paszportu?)
Non, je ne l‘ai pas oublié. (Nie, nie zapomniałem go)


Gdy chcemy odpowiedzieć “ależ tak” odpowiadamy “si”:

Tu n‘as pas oublié ton passeport? (Nie zapomniałeś paszportu?)
Si ! Je l'ai oublié! Ależ tak! Zapomniałem go!


Przykłady:

Tu n'as pas faim? (Nie jesteś głodny?)
Non, je n'ai pas faim. (Nie, nie jestem głodny)
Si, j'ai faim. (Ależ tak, jestem głodny)

Vous n'êtes pas fatigués? (Nie jesteście zmęczeni?)
Non, nous ne sommes pas fatigués. (Nie, nie jesteśmy zmęczeni)
Si, nous sommes fatigués. (Ależ tak, jesteśmy zmęczeni)

Elle n'aime pas danser? (Ona nie lubi tańczyć?)
Non, elle n'aime pas danser. (Nie, ona nie lubi tańczyć)
Si, elle aime danser. (Ależ tak, ona lubi tańczyć)

Ils ne viennent pas? (Oni nie przychodzą)
Non, ils ne viennent pas. (Nie, nie przychodzą)
Si, ils viennent. (Ależ tak, przychodzą)

IV. Typowe pytania i odpowiedzi w języku francuskim:


Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Anne.
Jak się nazywasz? Nazywam się Anne.

Comment ça s'écrit? Jak to się pisze?

Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiante
Co Pani robi w życiu? Studiuję

Comment vas-tu? Très bien, merci.
Jak się masz? Bardzo dobrze, dziękuję.

Ça va? Jak się masz?

Combien coute cette robe? Elle coute 34 Euros.
Ile kosztuje ta sukienka? Ona kosztuje 34 Euro.

Où est-ce que vous habitez? Nous habitons à Paris.
Gdzie mieszkacie? Mieszkamy w Paryżu.

Vous êtes de quelle nationalité? Je suis polonaise.
Jakiej jest Pani narodowości? Jestem Polką.

C'est où? C'est à côté de l'école.
Gdzie to jest? To jest obok szkoły.

C'est une photo de toi? C'est une photo de ma sœur.
To twoje zdjęcie? Nie, to zdjęcie mojej siostry.

Jusqu'à quand? Jusqu'à la semaine prochaine.
Do kiedy? Do przyszłego tygodnia.

Où est ton sac? Il est dans l'hôtel.
Gdzie jest twoja torba? Ona jest w hotelu.

Où est-ce que tu vas? Je vais à Paris.
Gdzie jedziesz? Jadę do Paryża.

Où es-tu? Je suis ici.
Gdzie jesteś? Jestem tutaj.

A quelle heure commence le spectacle? Le spectacle commence à dix heures.
O której godzinie zaczyna się spektakl? Spektakl zaczyna się o dziesiątej.

A qui est ce sac? Il est à moi.
Kogo jest ta torba? Ona jest moja.

Avec qui tu vas au cinéma? Je vais au cinéma avec mes amis.
Z kim idziesz do kina? Idę do kina z moimi przyjaciółmi.

De quelle couleur est cette maison? Elle est blanche.
Jakiego koloru jest ten dom? On jest biały

Depuis quand? Depuis 3 jours.
Od kiedy? Od trzech dni

En quoi est cette maison? Elle est en bois.
Z czego jest ten dom? On jest z drewna.

Est-ce qu'il y a une poste près d'ici? Oui, en face de l'hôtel.
Czy jest tu blisko poczta? Tak na przeciw hotelu.

Qu'est-ce que vous prenez pour le dessert? Un gâteau au chocolat
Co Pan bierze na deser? Ciastko czekoladowe

Quand est-ce qu'on peut venir? Demain à 15 heures.
Kiedy możemy przyjść? Jutro o 15-tej.

Quand est-ce vous allez en France? Je ne sais pas encore.
Kiedy jedziecie do Francji? Nie wiem jeszcze.

Quel âge a-t-elle? Elle a 30 ans.
Ile ona ma lat? Ona ma 30 lat.

Quelle heure est il? Il est dix heures.
Która jest godzina? Jest dziesiąta.

Qui est-ce? C'est Paul.
Kto to jest? To jest Paul.

Vous aimez le café? Oui, beaucoup.
Lubi Pan kawę? Tak, bardzo.

Vous avez un sac? Non, je n'ai pas de sac.
Ma Pan długopis? Nie, nie mam torby.

Vous êtes libre samedi? Oui, je suis libre.
Jest Pan wolny w sobotę? Tak, jestem wolny.

On est le combien aujourd'hui? On est le 20.
Który dzisiaj jest? Dzisiaj jest 20-ty

Quel jour sommes-nous? Nous sommes jeudi.
Jaki dzisiaj mamy dzień? Dzisiaj mamy czwartek.

On va au cinéma? D'accord!
Idziemy do kina? Zgoda!

Où est ton ami? Il est à Paris.
Gdzie jest twój przyjaciel? On jest w Paryżu.

Pendant combien de temps tu vas travailler dans cette entreprise? Pendant un mois.
Ile czasu będziesz pracował w tym przedsiębiorstwie? Przez miesiąc.

Pour qui est cette rose? Elle est pour Anne.
Dla kogo jest ta róża? Dla Anne.

Pourquoi est-ce que vous étudiez le français? Pour aller en France.
Po co uczy się Pan francuskiego? Aby pojechać do Francji.

Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est stagiaire dans une entreprise française.
Co ona robi? Jest stażystką w firmie francuskiej.

Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille.
Co on robi? Pracuje.

Qu'est-ce que c'est? C'est un stylo.
Co to jest? To jest długopis.

Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux lire un livre.
Co chcesz robić? Chcę przeczytać książkę.


WOS :: Historia :: Francuski :: Niemiecki :: Gramatyka niemiecka :: Kurs Niemieckiego :: Wiedza o Społeczeństwie :: Kurs Francuskiego
Gramatyka francuska :: Kurs z WOS :: Repetytorium WOS :: Repetytorium języka niemieckiego :: Repetytorium z historii :: WOS CD

 
© EduGlob ul.Okulickiego 8/8 03-984 Warszawa